news update

سازمان دفاع غیر نظامی کشور

سازمان دفاع غیر نظامی کشور – در روز ۲۵ بهمن ماه ۱۳۳۶ به فرمان شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سازمان دفاع غیر نظامی کشور بنیاد نهاده شد. شاهنشاه آریامهر در بنیاد این سازمان مردم سراسر کشور را برای پدافند از میهن آریایی و کهن ایران فرا خواندند و فرمودند همانطور که ارتش شاهنشاهی به منظور دفاع از حدود و ثغور کشور به وجود آمده و منظماً پیشرفت کرده و متناسب با شرایط و ضروریات کنونی دنیا مجهز گردیده‌است، سازمان دفاع غیر نظامی کشور نیز که وظیفه آن آماده ساختن مردم برای مواجهه با اوضاع و شرایط استثنایی و مواقع اضطرار است، بایستی طوری مجهز گردد و سازمان یابد که بتواند سهم اساسی خود را در دفاع ملی ایفا کند. بدیهی است به همان علت که نیرومند شدن ارتش دلیل و علت جنگ نمی‌تواند باشد، توسعه و تجهیز سازمان دفاع غیر نظامی نیز مقدمه و نشانه جنگ نیست، بلکه این هر دو به موازات یکدیگر فقط وسیله تأمین امنیت و آمادگی کشور برای دفاع به شمار می‌رود.

۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۷

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت یازدهمین سالروز بنیاد نهادن سازمان دفاع غیرنظامی کشور

به‌مناسبت یازدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی کشور، مراتب خوشوقتی خویش را از اینکه جامعه ایرانی به موازات پیشرفت در شئون مختلف اجتماعی به اهمیت اصل ایمنی و حفاظت و آمادگی برای مقابله با سوانح و حوادث پی‌برده‌است، ابرازمی‌داریم. بارها ضرورت این امر مهم را به اقتضای موقعیت‌هایی که پیش آمده، یادآور شده‌ایم و اینک بار دیگر تذکر می‌دهیم که دفاع غیرنظامی از عوامل و ارکان مهم دفاع ملی به شمار می‌رود.

هر فرد ایرانی بایستی خود را در حراست از کشور در موقع بروز هرگونه حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی سهیم بداند. صرفنظر از سوانح و آثار ناشی از جنگهای جدید که حد و مرزی نمی‌شناسد و وجود یک دفاع غیرنظامی مؤثر و گسترده را ایجاب می‌نماید، ضرورت آمادگی ملی برای مقابله با سوانح و حوادث طبیعی نیز غیرقابل انکار است، همچنین برای حفظ و نگاهداری تأسیسات صنعتی و تولیدی وجود یک دفاع غیرنظامی وسیع و گسترده، بیش از پیش احساس می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری در پیشبرد هدفهای دفاع غیرنظامی، یک سرمایه‌گذاری زنده و سودآور است که نتیجه آن تأمین موجبات ادامه حیات ملی در هر وضع و پیش‌آمدی است. با توجه به وظیفه سازمان دفاع غیرنظامی کشور که می‌بایستی با رعایت کامل اصل پیش‌بینی و پیشگیری و اتخاذ تدابیر مردم را برای مقابله با پیش‌آمدهای زمان اضطرار آماده‌سازد و واحدهای صنعتی و تأسیسات مختلف را برای تجهیز جهت ادامه فعالیت در موقع بروز هرگونه سانحه‌ای هدایت نماید، لازم است مردم و مؤسسات مختلف دولتی و ملی، صمیمانه با این سازمان همکاری نموده و این اشتراک مساعی را یک وظیفه ملی برای خود بدانند تا نیروی انسانی و تولیدات و منابع کشور در مقابل هر نوع سانحه و حادثه‌ای حفظ شود و میزان آسیب‌پذیری در سطح کشور به حداقل کاهش یابد. باید دانست که با توسعه سلاحهای جدید و پیشرفت فنون نظامی، دفاع ملی و همگانی نیز تغییر یافته‌است و تنها استراتژی نظامی نمی‌تواند جوابگوی همه باشد، یعنی دفاع کلی کشور از دفاع غیرنظامی تفکیک ناپذیر است.

اجرای اصل دفاع غیرنظامی و به عبارت دیگر اجرای روشها و تدابیر لازم برای حفاظت جان و مال مردم و منابع ثروتهای ملی و سرمایه‌های عمومی در برابر سوانح و حوادث گوناگون، از ضروریات استحکام سازمان اجتماعی ما است، و بنابراین همکاری و تشریک مساعی عموم سازمانهای دولتی و ملی وابسته به دولت و شهرداریها و بخش خصوصی و به طور کلی مردم، با سازمان دفاع غیرنظامی کشور کمال ضرورت را دارد.

۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به‌مناسبت دوازدهمین سالروز تاسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور

به‌مناسبت دوازدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی کشور، بار دیگر اهمیت حیاتی وظایف این سازمان را تذکر داده و توجه مخصوص کلیه مقامات مسئول کشور را از استانداریها و فرمانداریهای کل، تا فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریها و دهداران و انجمنهای شهر و نیز مسئولان مراکز حیاتی و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و اماکن عمومی و تأسیسات بزرگ در این مورد جلب می‌کنیم، زیرا با در نظر گرفتن اوضاع جهان، ضرورت هرگونه آمادگی ملی با استفاده از امکانات همه جانبه در برابر هرگونه تهدید روانی، اقتصادی، سیاسی و بالاخره نظامی از هر وقت دیگر بیشتر احساس می‌شود.

می‌دانیم که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، به همان اندازه که رفاه و آسایش بشر بیشتر شده، بر مخاطراتی که متوجه هر اجتماعی است نیز افزوده شده‌است و با توجه به آنکه ایمنی، یکی از عوامل اساسی مبانی قدرت و توانایی ملی است، حقاً بایستی به نسبت حساسیت در برابر مخاطرات، سهمی از سرمایه‌گذاریهای برنامه اجرایی به امر تأمین حفاظت و ایمنی و بسیج و آمادگی تخصیص یابد.
توسعه و گسترش اصل ایمنی و حفاظت فیزیکی، از سطح اجتماع تا سطح خانواده، یک مسئله ملی است و تا زمانی که اصل پیش‌بینی و پیشگیری جزء وظایف ذاتی خانواده‌ها و سازمانها و مدیران تأسیسات اماکن عمومی تلقی نگردد، تلاشهایی که در این مورد انجام می‌گیرد اثر کافی نخواهدداشت. جنبه‌های دفاع غیرنظامی در کلیه فعالیتها باید به عنوان یک اصل ضروری تلقی گردد و تشکیل مدیریت و سرپرستی دفاع غیرنظامی به منظور حفظ نیروی انسانی و ادامه نظام اداری و تولیدی در زمان اضطرار و بحران در کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و بخش خصوصی امری ضروری است تا با پیش‌بینی‌های لازم از هر گونه غافلگیری جلوگیری به عمل آید و پایه‌های سازمانی و اجتماعی امروز و فردای کشور بر اساس ایمنی، قدرت و توانایی لازم و خلل‌ناپذیر داشته‌باشد.

۲۵ بهمن ۱۳۴۹

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت سیزدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور

به مناسبت سیزدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور، لازم می‌دانیم بار دیگر ضرورت گسترش اصل ایمنی و حفاظت فیزیکی از نیروی انسانی و وسایل و تأسیسات صنعتی و تولیدی را در تمام سطوح، از سطح خانواده گرفته تا سطح وسیع اجتماعی، یادآور شویم.
لازم به تذکر نیست که امروزه به همان نسبت که افراد هر اجتماع بر اثر پیشرفت تکنولوژی از رفاه و آسایش بیشتری در زندگانی روزمره خود برخوردار می‌شوند، خطراتی نیز که از همین راه متوجه هر جامعه‌ای است افزایش می‌یابد. همچنان که قبلاً گفته‌ایم در این مورد حصول ایمنی از عوامل اصلی مبانی قدرت ملی است و امر حفاظت خود یک نوع سرمایه‌گذاری ملی محسوب می‌شود، زیرا بدون رعایت اصول کلی، حفاظت شرایط لازم برای ثبوت و دوام سرمایه‌گذاری تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین ضروری است که سهمی از سرمایه‌گذاری برنامه‌های اجرایی به نسبت اهمیت و حساسیت تأسیسات برای حفاظت و ایمنی آنها اختصاص یابد.
ایجاد مدیریت و سرپرستی دفاع غیر نظامی در کلیه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و نیز در بخش خصوصی به لحاظ صیانت نیروی انسانی و امکان ادامه نظام اداری و تولیدی کمال ضرورت را دارد، زیرا اتخاذ تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم باعث می‌شود که هر نوع خطر غافلگیرانه و پیش‌بینی نشده‌ای منتفی شود.
مایه خوشوقتی است که توجه به امور ایمنی و حفاظت فیزیکی در جامعه ما به طور محسوس بیشتر شده‌است، معهذا تذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که کلیه طبقات اجتماع ما بایستی اشتراک مساعی با سازمان دفاع غیر نظامی کشور را برای حصول اطمینان به آمادگی و قوام ملی از وظایف اصلی خویش بدانند و این همکاری را روزبه‌روز گسترده‌تر و کامل‌تر کنند.

۲۵ بهمن ۱۳۵۰

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت چهاردهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور

اهمیت و ضرورت دفاع غیر نظامی را برای کشور در فرصت‌های مختلفی که پیش آمده تذکر داده و یادآور شده‌ایم. اکنون نیز به مناسبت فرارسیدن چهاردهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور، توجه و علاقه خاص خویش را نسبت به پیشرفت امور این سازمان ابراز می‌داریم و نه تنها همه مسئولان امور دولتی، بلکه به عموم افراد مملکت همکاری کامل و کمک انجام وظایف مهمی را که به عهده این سازمان محول شده‌است، توصیه می‌کنیم.
همانطور که ارتش شاهنشاهی به منظور دفاع از حدود و ثغور کشور به وجود آمده و منظماً پیشرفت کرده و متناسب با شرایط و ضرویات کنونی دنیا مجهز گردیده‌است، سازمان دفاع غیر نظامی کشور نیز که وظیفه آن آماده ساختن مردم برای مواجهه با اوضاع و شرایط استثنایی و مواقع اضطرار است، بایستی طوری مجهز گردد و سازمان یابد که بتواند سهم اساسی خود را در دفاع ملی ایفا کند. بدیهی است به همان علت که نیرومند شدن ارتش دلیل و علت جنگ نمی‌تواند باشد، توسعه و تجهیز سازمان دفاع غیر نظامی نیز مقدمه و نشانه جنگ نیست، بلکه این هر دو به موازات یکدیگر فقط وسیله تأمین امنیت و آمادگی کشور برای دفاع به شمار می‌رود.
در شرایط کنونی جهان که تهدیدهای روانی و اقتصادی و سیاسی و بالاخره نظامی غالباً احساس می‌شود، دفاع کلی کشور از دفاع غیر نظامی تفکیک‌ناپذیر است و از این راه دفاع غیر نظامی چه در زمان صلح از راه ایجاد آمادگی در مواجهه با سوانح طبیعی و وقایع غیر مترقبه و چه در زمان جنگ از راه ایستادگی در برابر آثار ناشی از آن، از عوامل اصلی دفاع ملی محسوب می‌شود. اکنون که سال تازه‌ای در حیات سازمان دفاع غیر نظامی کشور آغاز می‌شود، توفیق این سازمان را در انجام وظایف خطیر ملی که به عهده دارد و موفقیت کلیه طبقات مردم و سازمان‌های دولتی را در همکاری کامل با این سازمان خواستاریم.

۲۴ بهمن ۱۳۵۱

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پانزدهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور

به مناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور لازم می‌دانیم بار دیگر اهمیت و ضرورت دفاع غیر نظامی به خصوص تأثیر مثبت فعالیت‌های این سازمان را در حفاظت ثمره‌های انقلاب سازنده ایران یادآور شویم، و توجه و علاقه خاص خویش را نسبت به پیشرفت و گسترش سازمان دفاع غیر نظامی کشور ابراز داریم.

پیشرفت‌های روزافزون کشور در امور صنعتی و کشاورزی و اقتصادی به همان نسبت که سرمایه‌ها و منابع و دخائر ملی را بیشتر و وسیع تر می‌سازد، به مسئله حفاظت این سرمایه‌ها و منابع ملی در برابر سوانح طبیعی و وقایع غیر مترقبه و آثار ناشی از جنگ احتمالی نیز اهمیت بیشتری می‌بخشد. سازمان دفاع غیر نظامی کشور عهده دار تأمین این حفاظت در چهارچوب دفاع کلی کشور از راه ایجاد آمادگی در مواجهه با سوانح طبیعی و وقایع غیر مترقبه و آثار ناشی از جنگ است.

قانون اصلاح قانون دفاع غیر نظامی کشور که در سال جاری به تصویب رسیده بدین سازمان امکان می‌دهد که با دقت و سرعت بیشتر و با جلب همکاری و پشتیبانی عموم طبقات و افراد مردم وظایف مهمی را که به عهده دارد انجام دهد و با گسترش سازمان دفاع غیر نظامی در سطح کشور، آموزش اصول دفاع غیر نظامی به عامه مردم، ایجاد مرکز حفاظت از حریق، تشکیل واحدهای نجات و امداد، این آمادگی را فراهم نماید و به مسئله ایمنی و حفاظت ثروت‌ها و منابع ملی در مقابل تهدیدات و خطرهای فوق صورت اطمینان بخشی بدهد.

با شروع سال تازه‌ای در حیات سازمان دفاع غیر نظامی کشور توفیق این سازمان را در انجام وظایف حساسی که به عهده دارد و همکاری همه جانبه کلیه طبقات مردم و سازمان‌های دولتی را با این سازمان خواستاریم.

۲۵ بهمن ۱۳۵۲

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت شانزدهمین سال تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور

اهمیت دفاع غیر نظامی و وظائفی را که این سازمان برای حفاظت بدنی و روانی جامعه به موجب قانون به عهده گرفته است به کرّات متذکر شده‌ایم، و این بار نیز به مناسبت شانزدهمین سالروز تأسیس این سازمان یادآور می‌شویم که حفظ استقلال و عظمت کشور و تأمین ثبات و پیشرفت مملکت و موفقیت در اجرای برنامه‌های وسیعی که در کلیه شئون مادی و معنوی جامعه ایرانی در جریان است نیاز به آمادگی کامل ملی در همه جنبه‌های مختلف آن دارد.

همچنانکه نیروهای مسلح شاهنشاهی وظیفه پاسداری و دفاع از استقلال و حاکمیت و تمامیت کشور را به عهده دارند و می‌باید در همه حال و در هر شرایطی برای انجام این وظیفه آماده باشند، سازمان دفاعی غیر نظامی نیز بایستی در هر حال و تحت هر شرایطی چه هنگام صلح و چه در زمان جنگ برای مقابله با حوادث و رویدادهای ناگوار آماده باشد تا پیش بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم اثرات سوء و تلفات هر حادثه و سانحه‌ای را به حداقل ممکن کاهش دهد. تذکر این واقعیت را مخصوصاً لازم می‌دانیم که تا زمانی که در دنیای ما تهدیدهای نظامی و اقتصادی و روانی وجود داشته باشد، دفاع کلی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و در این مورد دفاع غیر نظامی کشور جزء غیر قابل تفکیک این دفاع کلی است.

سازمان دفاع غیر نظامی کشور وظیفه دارد در هنگام صلح از طریق ایجاد آمادگی برای مواجهه با سوانح طبیعی و بلایای زمینی و آسمانی، و در زمان جنگ از راه تأمین ایستادگی و مقاومت در برابر آثار ناشی از جنگ با همه نیرو و امکانات خود به یاری عمومی برخیزد و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکند. بدیهی است به موازات این امر نه تنها همه سازمان‌های دولتی و خصوصی بلکه عموم افراد کشور نیز می‌باید ضرورت گسترش اصل ایمنی و حفاظت فیزیکی از نیروی انسانی را کاملاً دریابند و کمال همکاری را با سازمان دفاع غیر نظامی کشور نه تنها به منظور حفظ جان و مال مردم و امداد و نجات بوجود آمده است داشته باشند، زیرا فقط در این صورت است که اصل «دفاع کلی» که ضامن عظمت و استقلال و حاکمیت ملی و حفظ ارزش‌های میراث عظیم ملیت و تمدن ما است تحقق می‌تواند یافت.

۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۳

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز هفدهمین سال بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور

امروز شانزده سال از تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور می‌گذرد. بدین مناسبت لازم می‌دانیم یک بار دیگر اهمیت و لزوم وجود دفاع غیر نظامی مجهزی را به منظور گسترش اصل ایمنی و حفاظت از نیروی انسانی و ثروت‌های ملی یادآوری نماییم و توجه و علاقه مخصوص خود را به توسعه و پیشرفت این سازمان ابراز داریم.

گسترش منظم فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور و افزایش روزافزون واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری‌های بزرگ ایجاب می‌کند که سازمان دفاع غیر نظامی کشور برای انجام وظائف و مسئولیت‌های قانونی خویش در راه حفظ جان و مال مردم و حفاظت منابع ثروت‌های ملی در برابر آثار ناشی از سوانح طبیعی و غیر طبیعی، بیش از پیش تقویت شود و اهمیت وظائف آن در چهارچوب دفاع کلی کشور مورد توجه کامل تر قرار گیرد. تأسیس واحدهای دفاع غیر نظامی در استان‌ها و شهرستان‌ها و اجرای تمرین‌های آموزشی دفاع غیر نظامی در پایتخت از جمله اقداماتی است که سازمان دفاع غیر نظامی کشور در جهت انجام وظائف خود به عمل آورده است. این تمرین‌ها بایستی در سراسر کشور تا سطح روستاها اجرا شود.

همکاری همه جانبه عموم سازمان‌های دولتی و ملی و عموم افراد کشور را با دفاع غیر نظامی انتظار داریم و توفیق این سازمان را در انجام وظائف محوله خواستاریم.

۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۴

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هجدهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیر نظامی کشور

به مناسبت هجدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور، بار دیگر اهمیت دفاع غیر نظامی و توجه به اصل حفاظت ایمنی و آمادگی عمومی را به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی، چه در زمان صلح و چه در موارد اضطراری، یادآور می‌شویم.

لازم به تذکر نیست که برای حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی کشور و نگهداری تأسیسات عظیم تولیدی که در ایرانِ امروز پیوسته رو به گسترش است، وجود و فعالیت سازمان دفاع غیر نظامی مجهزی که بتواند با رعایت کامل اصول پیش‌بینی و پیشگیری، ملت ایران را برای مقابله با پیشامدهای غیر مترقبه در زمان صلح و جنگ آماده سازد، از هر جهت ضروری است.

بدیهی است تا زمانی که در دنیای ما تهدیدهای نظامی و اقتصادی و روانی وجود داشته‌باشد، دفاع غیر نظامی باید جزء غیر قابل تفکیک دفاع کلی کشور به شمار آید.

در آستانه هجدهمین سال فعالیت سازمان دفاع غیر نظامی کشور، بار دیگر لزوم همکاری همه جانبه کلیه سازمان‌های دولتی و ملی و فردفرد افراد ملت ایران را با این سازمان که وظایف آن جزئی از دفاع کلی کشور است، یادآور می‌شویم و برای سازمان دفاع غیر نظامی کشور توفیق روزافزون در انجام وظایف ملی و میهنی خود خواستاریم.

۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نوزدهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور

نوزدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور، فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت و لزوم دفاع غیرنظامی و موقع مشخص و ممتاز و نقش اساسی این سازمان در تحقق دفاع ملی کشور است.

در دوران کنونی که نیروی مادی و انسانی عظیمی در راه ایجاد تأسیسات صنعتی، کشاورزی، تولیدی و عمرانی در کشور ما به کار گرفته‌می‌شود، رعایت اصول ایمنی و حفاظت نیروی انسانی و ثروت‌های ملی می‌باید در سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد، تا آمادگی ملی برای مقابله با خطرات احتمالی و شرایط سخت زمان جنگ و صلح، در همه شئون کشور فراهم گردد.

دفاع غیر نظامی هنگامی در دفاع کلی مؤثر است، که از فرد و خانواده شروع شود و در کلیه سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و واحدهای تولیدی، متناسب با وسعت و اهمیت و موقعیت آنها، تعمیم یابد.

برای نیل به این هدف و تقویت دفاع کلی کشور، به ویژه در این دوران حساس که مملکت در حال جهش انقلابی است، ضرورت شرکت فعالانه قاطبه مردم و تمام افراد اجتماع را یادآور می‌شویم و توفیق سازمان دفاع غیرنظامی کشور را در اجرای مأموریت ملی و میهنی خود و همکاری همگان را با این سازمان خواستاریم.

۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور

به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس سازمان دفاع غیرنظامی کشور بار دیگر مسئولیت و وظیفه خطیر این سازمان و لزوم همکاری گسترده و همه جانبه ملی را با آن متذکر می‌شویم.

سازمان دفاع غیرنظامی کشور وظیفه دارد در هنگام صلح از طریق ایجاد آمادگی برای مواجهه با سوانح طبیعی و در زمان جنگ از راه تامین ایستادگی و مقاومت در برابر آثار ناشی از جنگ، با همه نیروها و امکانات خود اقدام کند و این امر موقعی امکان پذیر است که دفاع غیرنظامی از فرد و خانواده شروع شود و در کلیه سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی منتاسب با اهمیت و موقعیت آنها تعمیم یابد.

ضرورت تقویت منظم نیروهای دفاعی مملکت ایجاب می‌کند که دفاع غیرنظامی نیز گام‌های بلندتری در راه نیل به هدف‌های خود بردارد. خوشوقتیم که شعب دفاع غیر نظامی در استان‌ها تشکیل یافته و نیز در سازمان‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در حال توسعه و تکمیل است.

توفیق این سازمان را در اجرای ماموریت‌های ملی و میهنی خود خواستاریم.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top