Articles

ن روز سخ ) 4 )

ازدکتر نصرت واحدی
آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
هم میهنان گرامی درنوشتهى پیشین به دو مطلب توجه شد :
• جنبش “هجوم و تسخیر” ایران مبین نه دشواری سیاسی بلکه نتیجهى انحطاط فرهنگی در سرزمین
جمشید است
• مبارزه ى دامنه دار کنونی دارای 3 مطالبه “زن”، “زندگی” و “آزادی” است.
لفظ “هجوم و تسخیر” ذات جنبشی است که هموطنان دلیرمان از زن و مرد تا پیر و جوان در مقابله با رژیم
فاشیست مذهبی 43 سالهى کنونی برپا ساخته اند. جنبشی که پس از درک ریشه های فرهنگی مصیبت کنونی،
برای مردم راهی جز برکناریش موجود نیست.
لفظ هجوم به معنی اعتراض و اعتصاب عمومی الزمهى استبدادی است که جز سر نیزه و چکمه و قتل و
جنایت وسیله دیگری برای حاکمیت خود نمی شناسد، تازه به آن نیز رضای خدا گوید. از این رو هجوم وسیله
ای قاطع و به حق است تا همهى شهروندان را به قدرت خود آگاه سازد.
در چنین حالتی امر تسخیر به معنی مهار پریشانی عمومی مملکت بدست مبارزین است تا این جنبش هرز نه
چرخد و به میل و خواست مبارزین نیز خاتمه یابد
جالب اینجاست که مبارزین درون کشور این دو مطلب را دائمأ در کف خیابان ها نیز می نویسند.
از این رو نویسنده مخترع لفظ “هجوم و تسخیر” نیست، بلکه تنها تصویر کف خیابانی آن را تجسم ساخته است.
با این وجود هنوز در رسانه های گروهی، این لفظ در حمایت از جنبش مردم جا برای خود باز نکرده است.
درعوض استعمار درون – آنها که خواهان قدرتند- و ارتجاع سرمایه داری بین المللی – آنها که به کشور ایران
با ایجاد دولت موق این دشواری ّ بصورت دست نشانده عالقه دارند، سعی می کنند ت و رهبر و رهبری جوئی
فرهنگی را سیاسی سازند.
چنین کاری در دوران شاه فقید نیز صورت گرفت که نشانهى نبود قشری به نام ” الیت جامعه” یا نخیگان آن
بود. قشریکه الزمهى هدایت مردم بسوی آینده ای مطمئن است.
در دوران فتنهى خمینی نخبگان کشور در برابر فریاد جمعیت بزرگ کف خیابان :
ایران کشور ماست خمینی رهبر ماست
سکوت کردند و یا درک نکردند که اینهمانی کردن خمینی با “کشورایران ” چه مصیبتی بهمراه می آورد.
مصیبتی که “شهید پروری” شد. نه برای ایران بلکه برای امام!
در آن زمان نیز دشواری ایران نه سیاسی بلکه فرهنگی بود. اما سکوت نخبگان کشور این دشواری را سیاسی
نمود. اشتباهی که به قدرت طلبی میدان داد، اشتباهی که رفع گرفتاریهای فرهنگی را به عقب اندا خت. اشتباهی
که به قیمت ایجاد گروههای فدائیان اسالم، مجاهدین و چریکهای فدائی خلق ایران تمام شد. گروههائی که
بخاطر رسیدن به قدرت خون مطالبه می کردند. اکنون نیز آنها در نقش ناجی در صحنه حضور دارند.
پارادوکسی که فرصت طلبی نام دارد.
در اینجا با تحلیل این جنبش نشان می دهیم :
• چرا این جنبش فرهنگی است؟
2
• چرا نه تنها ایرانیان در ساحل عافیت نشسته بلکه رسانه های خارجی نیز که این جنبش را بدون سر
می پندارند سخت در اشتباه اند؟
توجه بفرمائید شعار “زن، زندگی و آزادی که معّرف این جنبش است هر سه ارزشهای اجتماعی هستند. این
ارزشها در ایران پیش ار والیت فقیه وجود داشت ند.
پس این جنبش اعتراضی با شعارهای خودش والیت فقیه را متهم می کند که ارزشهای اجتماعی آنها را ربوده
است. آنها این ارزشها را دوباره مطالبه می کنند. از این رو دشواری آنها یک دشواری فرهنگی است.
اما در این هجوم به معنی اعتراض، سری ، یا رهبری، دیده نمی شود. مطلبی که نشان می دهد مردم همگی
بطور جمعی خود را مسئول اعتراضات و با آن نه والیت فقیه بلکه خود را “سوورن” یا بزرگترین قدرت
کشور،”اعلیحضرت”، می پندارند.
پس آنها به خود حق برکناری حکومت قهر را می دهند تا قدرت خویش را که مقبول جامعه است دوباره برپا
کنند.
پست این جنبش رو به مردمساالری دارد. لذا مبارزین درون کشور زیرکانه و ماهرانه “تئوری جدیدی ” را
برای عبور از استبداد به دمکرسی ارائه می دهند. این کار هنری است که از درون بی هنری به آسمان تنوره
کشیده است. همهى دوستداران ایران این هنر را می بایستی به فال نیک بگیرند. هنری که تا به حال به این
صورت در جائی دیده نشده است.
توجه بفرمائید، در مردمساالری استثناء وجود ندارد. پس کالم رهبر چون استثناء است کالمی بی مصرف شده
است.
متأسفانه در خارج از کشور همه دنبال رهبر و رهبریت اند. یعنی این گروهها دمکراسی را هنوز نمی شناسند.
در اینجا باید یادآوری کرد که ایران امروزی مخروبه ای بیش نیست. کثافت و بیماری به دلیل نبود نظافت،
بهداشت و پاکیزگی همه جا را فرا گرفته است. کارنیست، کارخانه نیست، فساد و فحشا اموری معمولی شده
اند. آب آشامیدنی و مزارع کشاورزی و مّواد غذائی و هوا برای تنفس آلوده است.
آنها که ادعای رهبری دارند می بایستی بدانند ایران کنونی برای آبادانی خود تنها:
گاو نر می خواهد و مرد ُکهن
تا آن موقع جنبش اعتراضی نیاز به “تشکیالت” دارد. تشکیالتی که در تمام شهرها و محله ها شعبه داشته باشد.
کاری که ضرورت دارد.
زیرا همانطور که مشاهده می شود هرچه اعتراضات یا هجوم قوت و قدرت بیشتری پیدا بکند حوادث برآمده
از آن نیز فزونی می یابد. تا جائیکه عاقبت به یک پریشیدگی تبدیل می گردد.
یک چنین وضعیتی غیر قابل کنترل است. یعنی آینده در دست فرآیند “امرژنس” قرار می گیرد.
از این رو هجوم می بایستی دارای تشکیالتی بزرگ باشد تا پیش از پریشیدگی جامعه اعضای تشکیالتش با
برنامه هائی که از قبل تهیه شده است مهار خیابانها و شهرها را بعهده بگیرند. و میخ مردمساالری خود را به
زمین میهن خویش بکوبند.
مونیخ 3 نوامبر 2022
نصرت واحدی

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

.

TRADEMARKS AND COPYRIGHTS Apadanamedia.org owns and operates this website. All trademarks, service marks, trade names, and logos displayed on this website are proprietary to Apadanamedia.org or its affiliates, except as explicitly noted below under Ownership of Other Materials. Nothing contained on the website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this website without the written permission of Apadanamedia.org or such third party that may own the trademarks displayed on this website. ... Your use of the trademarks displayed on this website, except as provided herein, is strictly prohibited. Images, screens, information, related software and other proprietary property displayed on this website are either the property of, or used with permission by, Apadanamedia.org. The use of these images, screens, information, related software and other proprietary property by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted herein. Any unauthorized use of the images may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. If you download any information or software from this website, you agree that you will not copy it or remove or obscure any copyright or other notices or legends contained in any such information. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information, software, products or services obtained from this website.

اهدا کنید

To Top